Podziel się:

PROPAGANDA Studio Reklamy Wizualnej

PROPAGANDA 03-586 Warszawa, ul. Uranowa 17 Telefon: +48 22 676 07 07
Telefon mobi.: +48 505 100 161
E-mail: propaganda1@o2.pl

Zasady współpracy


§1
Warunki ogólne

 

 1. Warunkiem zamówienia, wykonania pracy w drukarni DrukNaŻądanie.pl jest znajomość poniższych zasad współpracy i ich akceptacja.
 2. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści
  i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 3. Wszelkie dane teleadresowe i firmowe podane podczas składania zamówienia w drukarni
  DrukNaŻądanie.pl są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń,
  dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
 4. Zleceniodawca akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Dane te nie będą w żadnej formie udostępniane osobom trzecim.
 5. W chwili wysłania przez Zleceniodawcę zamówienia powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu zlecenia, które ma zostać  zrealizowane przez drukarnię DrukNaŻądanie.pl. Zlecenie zostanie zapłacone gotówką przy odbiorze, gotówką przy dostawie, ewentualnie przelewem na konto BGŻ S.A 33 2030 0045 1110 0000 0203 6220 w przypadku firm, które uzyskały w drukarni DrukNaŻądanie.pl kredyt handlowy. Firmy które otrzymały kredyt handlowy  są obowiązane dostarczyć kopie dokumentów firmy potwierdzające NIP, REGON, KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej z opisem ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM podpisane przez właściciela lub prezesa firmy.
 6. Zlecanie pracy odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą wiadomości email lub osobistego podpisania zamówienia. Zlecenia telefoniczne muszą zostać potwierdzone wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną.
 7. Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi dotyczącymi pewnych średnich parametrów technicznych. Cenami obowiązującymi są ceny uzgodnione z obsługą drukarni DrukNaŻądanie.pl dla konkretnych warunków technicznych pracy i potwierdzone emailem do Zleceniodawcy.
 8. Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Zleceniodawcy. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.

§2.
Realizacja zamówień

 
 1. Pracownicy DrukNaŻądanie.pl dołożą wszelkich starań aby jak najlepiej wykonać zlecenie . Pliki w formie elektronicznej niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną na stronie internetowej i zaleceniami PRZYGOTOWANIE PLIKÓW, pliki uszkodzone czyli nie otwierające się poprawnie, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane zostaną usunięte. Obsługa drukarni DrukNaŻądanie.pl poinformuje Zleceniodawcę o tym fakcie w formie emaila lub telefonicznie niezwłocznie po wykryciu problemu.
 2. Terminy realizacji zamówień lub jednej z pozycji występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony drukarni DrukNaŻądanie.pl w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Zleceniodawca jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
 3. Realizacja pracy zostaje rozpoczęta w momencie zaksięgowania na koncie zaliczki w wysokości minimum 40% wartości zamówienia.

§3.
Odpowiedzialność za jakość

 
 1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Zleceniodawcę. Obsługa Drukarni nie sprawdza i nie odpowiada za zawartość merytoryczną plików do druku jak również za błędy w przygotowaniu plików do produkcji.
 2. Drukarnia DrukNaŻądanie.pl nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Zleceniodawcy a faktycznym wydrukiem. Jakość wydruków jest ściśle związana z parametrami plików graficznych użytych przy projektowaniu produktu, w szczególności z ich rozdzielczością, stopniem kompresji oraz użytym profilem kolorów. DrukNaŻądanie.pl nie odpowiada za słabszą jakość wydruków, jeżeli wynika to z tych parametrów. Podstawą do zakwestionowania jakości wydruku nakładowego jest tylko wydruk próbny wykonany w naszej drukarni i zaakceptowany przez Zleceniodawcę.

§4.
Płatności

 
 1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane jest płatność gotówką, przelewem na konto BGŻ S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0203 6220, lub gotówką przy odbiorze przesyłki.
 2. Klienci którzy nie przesłali upoważnienia do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy oraz kopii dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (tj. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzenie nadania NIP, REGON) są zobowiązani do regulowania płatności gotówką lub przedpłatą na konto.
 3. Klienci mogą ubiegać się po 3 zrealizowanych zamówieniach o odroczone płatności z terminem płatności 14 dni (kredyt handlowy). W celu uzyskania kredytu należy dostarczyć do DrukNaŻądanie.pl kopie dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (tj. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzenie nadania NIP, REGON) oraz upoważnienia do wystawienia przez DrukNaŻądanie.pl faktur bez podpisu odbiorcy.
 4. Odroczone płatności przysługują jedynie Zleceniodawcą, którzy nie zalegają z płatnościami wobec DrukNaŻądanie.pl. W przypadku opóźnienia płatności większej od 7 dni, Zleceniodawca traci prawo do kredytu handlowego i może być obsługiwany przez DrukNaŻądanie.pl wyłącznie w trybie płatności gotówką przy odbiorze przesyłki. Przywrócenie kredytu kupieckiego leży w gestii DrukNaŻądanie.pl i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie DrukNaŻądanie.pl przez Bank.
 5. W szczególnych przypadkach DrukNaŻądanie.pl może żądać od Zleceniodawcy przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

§5.
Reklamacje

 
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie drukarnię DrukNaŻądanie.pl. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnego protokołu. Termin 7 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa drukarnia DrukNaŻądanie.pl.
 3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez drukarnię DrukNaŻądanie.pl reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik drukarni DrukNaŻądanie.pl poinformuje Zleceniodawcę o sposobie jej rozwiązania.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

§6.
Odpowiedzialność odszkodowawcza

 
 1. Drukarnia DrukNaŻądanie.pl wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

§7.
Właściwość Sądu

 
 1. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla drukarni DrukNaŻądanie.pl.

§8.
Właściciel

 
 1. Użytkownikiem nazwy DrukNaŻądanie.pl jest:
  A.H. "Caro" S.C.
  ul. Inżynierska PAW
  03-410 Warszawa
  NIP: 113-18-52-230